Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 16/05/2023-00:00:00 AM

QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-QDNNVV ngày 12/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Quỹ;

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xin thông báo về việc Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ bổ nhiệm Kế toán trưởng, thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày 12/05/2023 như sau:

Bổ nhiệm bà Chu Thị Thu Hằng - giữ chức vụ Kế toán trưởng.

File Quyết định đính kèm./.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa


File đính kèm:
Quyết_định_bổ_nhiệm_KKT.pdf
    Tổng số lượt xem: 1608
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •