Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 04/07/2023-15:00:00 PM

THỨ TRƯỞNG TRẦN DUY ĐÔNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP VỀ VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2019/NĐ-CP

Ngày 09/6/2023, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hình ảnh tại cuộc họp. Ảnh: MPI

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Dự thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, nghiên cứu, xem xét các văn bản pháp luật liên quan; tổng kết, đánh giá sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 39/2019/NĐ-CP; rà soát đánh giá, đối chiếu các quy định của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP với thực tiễn và quy định pháp luật liên quan. Dự thảo đã được lấy ý kiến của các bộ, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Quỹ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định nhằm mục đích hoàn thiện các quy định về cơ cấu tổ chức, hoạt động cho vay, hoạt động tài trợ, đánh giá hoạt động, tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và sự phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MPI

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung vào các nội dung được bổ sung, sửa đổi liên quan về giải thích từ ngữ để phù hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 103 của Luật Doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức quản lý của Quỹ để phù hợp với khoản 1 Điều 90 Luật Doanh nghiệp; các nội dung sửa đổi, bổ sung về Hội đồng thành viên; về Ban Kiểm soát, Giám đốc, quan hệ giữa Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Giám đốc trong quản lý, điều hành Quỹ; bộ máy giúp việc; cho vay (điều kiện vay vốn; mức cho vay, thời hạn cho vay, phương thức cho vay; hồ sơ vay vốn, thẩm định hồ sơ vay vốn, quy định nội bộ về cho vay trực tiếp và thành lập hội đồng xét duyệt cho vay, phí cho vay gián tiếp;…); tài trợ;…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá cao ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu và đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, đặc biệt phải giải trình rõ về các nội dung được sửa đổi, bổ sung; hoàn thiện Dự thảo, đảm bảo phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và sự phù hợp với tình hình thực tiễn; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; Sửa đổi những quy định chưa phù hợp, bổ sung, cập nhật nội dung dựa trên nguyên tắc vận dụng hợp lý các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và phù hợp với tình hình thực tiễn./.

SMEDF


File đính kèm:
516-4880-bkhđt-qdnnvv-23.06.2023_00011687825965894.pdf
    Tổng số lượt xem: 695
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •