Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 19/11/2019-15:53:00 PM

Ban hành lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về Tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐTV về việc ban hành lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung hạn là 6,0%/năm và lãi suất 6,0%/năm cho vay dài hạn.Lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ làm việc với các ngân hàng thương mại đủ điều kiện theo quy định để tiến hành ký Hợp đồng khung hợp tác và triển khai hoạt động cho vay gian tiếp trong thời gian sớm nhất để doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này theo định hướng của Chính phủ./.


File đính kèm:
08-QD-HDTV.pdf
    Tổng số lượt xem: 2276
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •