Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐĂNG KÝ

Phần 1. Chi tiết của doanh nghiệp
Tên công ty/ Tên pháp nhân:  
Địa chỉ trụ sở chính:
Số điện thoại:
Fax:
Website/Email:
Mã số thuế:  
Tài khoản:
Mã số đăng ký kinh doanh:  
Quyết định thành lập số:
Vốn điều lệ:
Phần 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp
Họ và tên :  
Ngày/tháng/năm :
Số CMT/Hộ chiếu :
Số điện thoại :
Địa chỉ người liên hệ :
Thời gian công tác và kinh nghiệm quản lý :
Phần 3. Thông tin vay vốn
Sổ tiền đề nghị vay :  
Bằng chữ :
Mục đích sử dụng tiền vay
Đảm bảo tiền vay bằng:
Mã xác nhận      

Bên đề nghị vay vốn thực hiện đầy đủ các cam kết sau đây:
- Sử dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích và có hiệu quả.
- Trả nợ (gốc và lãi) đẩy đủ, đúng hạn.
- Chấp nhận và tuyệt đối tuân thủ các quy định về hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Ngân hàng …. (ngân hàng nhận ủy thác)
- Hồ sơ vay vốn được xây dựng hoàn toàn dựa trên các thông tin, tài liệu hiện có của đơn vị. Bên đề nghị vay vốn ưu đãi chịu trách nhiệm về sự chính xác và trung thực của Hồ sơ vay vốn và tạo điều kiện để Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thẩm định Hồ sơ vay vốn và năng lực của Bên đề nghị vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tài sản bảo đảm tiền vay và thực hiện các công việc theo dõi, giám sát trong suốt thời gian cho vay theo quy định của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Ngân hàng …. (ngân hàng nhận ủy thác).
- Phương án sử dụng vốn vay và phương án trả nợ phù hợp với dự án được duyệt, khả năng tài chính, quản lí và triển khai thực hiện dự án của chúng tôi.
- Tài sản đảm bảo tiền vay thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp, tài sản được định đoạt mà không chịu sự ràng buộc của bất cứ bên nào; tài sản được phép giao dịch không hạn chế trên thị trường, được pháp luật cho phép hoặc không bị cấm mua, bán, tặng, cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố thế chấp, bảo lãnh và các giao dịch khác; tài sản không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng; tài sản đảm bảo chưa cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc làm vật đảm bảo để thực hiện các nghĩa vụ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; tài sản đã được mua bảo hiểm (đối với tài sản mà pháp luật quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm).
- Tài sản đảm bảo tiền vay phải được mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Cam kết đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối thiểu 20%.
- Chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm về sự chính xác và trung thực của các tài liệu cung cấp.
- Đã đọc kỹ các điều kiện trong Hợp đồng vay vốn và hiểu rằng thực hiện giải ngân sai mục đích đã nêu trong hồ sơ vay vốn là cấu thành hành vi lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Tôi đã đọc kỹ và hiểu rõ ràng về các thông tin và các cam kết của Quỹ
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •