Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 05/10/2017-11:12:00 AM

Thủ tục hồ sơ xin hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

I. Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ xin vay vốn tới Quỹ. Trường hợp DNNNVV trực tiếp nộp hồ sơ tới Quỹ , DNNVV cần chuẩn bị một bộ hồ sơ cơ bản gồm:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh;

2. Điều lệ của doanh nghiệp;

3. Bảng cân đối kế toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất của doanh nghiệp;

4. Dự án, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

5. Giấy đăng ký tham gia nhận nguồn vốn của Quỹ ( Mẫu đính kèm)

6. Bản cam kết của doanh nghiệp ( Mẫu đính kèm )

II. Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ xin vay vốn tới Ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ. Trường hợp DNNNVV trực tiếp nộp hồ sơ tới Ngân hàng nhận ủy thác , DNNVV cần chuẩn bị một bộ hồ sơ cơ bản gồm:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh;

2. Điều lệ của doanh nghiệp;

3. Giấy tờ cung cấp thông tin về số lao động của doanh nghiệp (Đối với doanh nghiệp mới thành lập, thông tin, thông tin về số lao động có thể tự khai);

4. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đối với DNNVV hoạt động từ 02 năm trở lên( không áp dụng đối với DNNVV mới thành lập);

5. Sao kê tài khoản Ngân hàng 12 tháng gần nhất ( không áp dụng đối với DNNVV mới thành lập);

6. Hồ sơ dự án, phương án sản xuất kinh doanh;

7. Giấy phép đầu tư (nếu có);

8. Kế hoạch kinh doanh và bảng tính hiệu quả kinh tế dự án;

9. Giấy đăng ký tham gia nhận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ của DNNVV ( được cung cấp trên Website của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa);

10. Các văn bản chứng chứng minh doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt tiêu chí ưu tiên hỗ trợ của Quỹ

III. Trường hợp Doanh nghiệp nhỏ và vừa bị Ngân hàng nhận ủy thác từ chối cho vay, DNNVV vẫn có quyền nộp hồ sơ vay vốn tới Quỹ để đề xuất vay vốn tại Ngân hàng nhận ủy thác khác


File đính kèm:
1._Giấy_Đăng_ký_tham_gia_nhận_nguồn_vốn_của_Quỹ.docx
5._Mẫu_Cam_kết_của_DN.docx
    Tổng số lượt xem: 1435
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •