Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 18/08/2016-10:01:00 AM

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Với mục tiêu bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải”.

- Hạn mức chương trình: 100 tỷ

Sau mỗi lần giải ngân, tổng hạn mức chương trình sẽ được giảm tương ứng.

- Thời gian ân hạn trả gốc: Tối đa 24 tháng

- Mức cho vay tối đa: 25 tỷ

- Đối tượng hỗ trợ

- DNNVV hoạt động trên thời gian 01 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh, đáp ứng được các tiêu chí bắt buộc quy định tại Điều 6, Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc mã ngành (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ): 36, 37, 38, 39.

- Dự án/ Phương án sản xuất - kinh doanh vay vốn để thực hiện đầu tư cơ bản.

(Quỹ không hỗ trợ đối với các DNNVV dịch vụ buôn bán máy móc, thiết bị quản lý và xử lý rác thải, nước thải; DNNVV tái chế phế liệu nhập khẩu).


File đính kèm:
2._So_tay_Le_ra_mat_Quy_SMEDF_12cmWx18cmH_(_chỉnh_sửa_tháng_11_mới_nhất).pdf
    Tổng số lượt xem: 2937
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •