Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 18/08/2016-10:00:00 AM

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo

Với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công nghiệp, chế biến, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa các Ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình " Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo"

- Hạn mức chương trình: 180 tỷ

Sau mỗi lần giải ngân, tổng hạn mức chương trình sẽ được giảm tương ứng.

- Thời gian ân hạn trả gốc: Tối đa 18 tháng

- Mức cho vay tối đa: 25 tỷ

- Đối tượng hỗ trợ

DNNVV hoạt động trên thời gian 1 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh, đáp ứng được các tiêu chí bắt buộc quy định tại Điều 6, Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; và có Dự án/ Phương án sản xuất - kinh doanh vay vốn để thực hiện đầu tư cơ bản phục vụ sản xuất.

Dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc mã ngành 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (trừ 252), 26, 27, 28, 29, 30 (trừ 304), 31, 32 (trừ 321) (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ).


File đính kèm:
2._So_tay_Le_ra_mat_Quy_SMEDF_12cmWx18cmH_(_chỉnh_sửa_tháng_11_mới_nhất).pdf
    Tổng số lượt xem: 3253
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •