Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 18/08/2016-09:59:00 AM

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực Nông , Lâm và Thủy sản

Với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành nông, lâm và thủy sản, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản

- Hạn mức chương trình: 180 tỷ

Sau mỗi lần giải ngân, tổng hạn mức chương trình sẽ được giảm tương ứng.

- Thời gian ân hạn trả gốc: Tối đa 18 tháng

- Mức cho vay tối đa: 20 tỷ

- Đối tượng hỗ trợ

+ DNNVV hoạt động trên thời gian 01 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh, đáp ứng được các tiêu chí bắt buộc quy định tại Điều 6, Thông tư 13/2015/BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoach và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và có Dự án/ Phương án sản xuất- kinh doanh vay vốn để thực hiện đầu tư cơ bản phục vụ sản xuất

+ Dự án phương án sản xuất kinh doanh thuộc mã ngành: 01 ( ngoại trừ 01150, 017) , 02 (Ngoại từ 02210), 03 ( theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ).


File đính kèm:
2._So_tay_Le_ra_mat_Quy_SMEDF_12cmWx18cmH_(_chỉnh_sửa_tháng_11_mới_nhất).pdf
    Tổng số lượt xem: 6718
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •