Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 28/07/2021-14:27:00 PM

Đẩy mạnh công tác truyền thông về chương trình hỗ trợ tài chính cho DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ngày 26/7/2021 vừa qua, Quỹ Phát triển DNNVV gửi công văn số 147/QDNNVV-NVCV đến các Sở KH & ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các Ban quản lý KCN, KKT, KTCK và các Hiệp hội DN, ngành nghề để phối hợp phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV trên cả nước của Quỹ Phát triển DNNVV trong bối cảnh đại dịch Covid 19.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm đối với cho vay ngắn hạn và mức 4%/năm đối với cho vay trung và dài hạn.

Đối tượng cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV bao gồm: DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV chuỗi giá trị.

Chi tiết công văn tại file đính kèm./.

SMEDF


File đính kèm:
147-QDNNVV-NVCV-26.07.2021.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 1878
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •