Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (18/08/2016-10:01:00 AM) Với mục tiêu bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải”.
 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo (18/08/2016-10:00:00 AM) Với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công nghiệp, chế biến, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa các Ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình " Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo"
 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực Nông , Lâm và Thủy sản (18/08/2016-09:59:00 AM) Với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành nông, lâm và thủy sản, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản
 
Trang
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •